| domov | tlačiť | mapa stránky |
ŠTATISTIKA SERVERA
Nehnuteľnosti: 26 711
Kancelárie: 1 282
Používatelia: 9 524
VYHĽADÁVANIE
7x PREČO INZEROVAŤ
  1. inzercia ZDARMA
  2. rôzne pokročilé funkcie systému
  3. spolupráca medzi RK a portálom
  4. bezplatné exporty realít na stránku RK
  5. reklama portálu (printová a google)
  6. spoľahlivosť systému
  7. nonstop technická podpora

advertising

Pravidlá používania

Pravidlá portálu SvetNehnutelnosti.sk
stanovujúce podmienky poskytovania a používania služieb internetového portálu SvetNehnutelnosti.sk
medziposkytovateľom a používateľom služieb SvetNehnutelnosti.sk
(ďalej len "pravidlá SvetNehnutelnosti.sk)

Čl. I.
Pojmy

1.1 Internetový portál SvetNehnutelnosti.sk
Internetový portál SvetNehnutelnosti.sk slúži najmä na inzerciu nehnuteľností a je dostupný na hlavnej internetovej adrese http://www.svetnehnutelnosti.sk. Pod internetovým portálom SvetNehnutelnosti.sk sa tiež myslia aj jeho subdomény a aliasy. (ďalej len "SvetNehnutelnosti.sk")

1.2 Obsah SvetNehnutelnosti.sk
Všetok obsah SvetNehnutelnosti.sk (zahŕňajúci - nie však limitovaný na – texty, články, fotografie, obrázky, ilustrácie, audio alebo video klipy, webdizajn, programovacie skripty alebo kódy) je majetkom poskytovateľa a je chránený autorským zákonom (č. 618/2003 Z. z. v platnom znení) a podlieha tiež ďalším všeobecne záväzným právnym predpisom. (ďalej len "obsah SvetNehnutelnosti.sk")

1.3 Služby SvetNehnutelnosti.sk
Služby SvetNehnutelnosti.sk predstavujú jednotlivé funkcie a obsah SvetNehnutelnosti.sk vrátane poskytovania samotného prístupu na SvetNehnutelnosti.sk. (ďalej len "služby SvetNehnutelnosti.sk")

1.4 Poskytovateľ služieb SvetNehnutelnosti.sk
Poskytovateľom služieb je spoločnosť DATASUN s.r.o., IČO: 43 937 799, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre v zložke číslo: 21506/N (ďalej len "poskytovateľ")

1.5 Používateľ služieb SvetNehnutelnosti.sk
Používateľom služieb je každá fyzická a právnická osoba, ktorá použije služby SvetNehnutelnosti.sk. (ďalej len "používateľ")

1.6 Inzertný obsah používateľa
Inzertný obsah používateľa sú akékoľvek dáta (texty, fotografie, obrázky, súbory atď.) uložené na SvetNehnutelnosti.sk používateľom, resp. poskytovateľom (na základe súhlasu so zverejnením používateľovho inzertného obsahu poskytovateľom). (ďalej len "inzertný obsah")

Čl. II.
Pravidlá

2.1 Vstupom na SvetNehnutelnosti.sk používateľ súhlasí a zaväzuje sa rešpektovať pravidlá SvetNehnutelnosti.sk.

2.2 Používateľ udeľuje poskytovateľovi všetky práva k úprave a k zverejneniu inzertného obsahu.

2.3 Používateľ sa zaväzuje, že bude uverejňovať len taký inzertný obsah, ktorý nie je v rozpore so zameraním SvetNehnutelnosti.sk (inzercia nehnuteľností), s platnými právnymi predpismi, dobrými mravmi, či so všeobecne platnými morálnymi princípmi. Zároveň sa používateľ zaväzuje, že bude uverejňovať inzertný obsah, ktorý je pravdivý, aktuálny a nie je duplicitný. Naviac sa používateľ zaväzuje, že nebude v priestore určenom na popis nehnuteľnosti uverejňovať žiadny iný text mimo popisu nehnuteľnosti.

2.4 Používateľ smie šíriť, podieľať sa na šírení či predaji obsahu SvetNehnutelnosti.sk len na základe predchádzajúceho súhlasu zo strany poskytovateľa a to buď v písomnej alebo elektronickej podobe (elektronickou poštou).

2.5 Poskytovateľ poskytuje služby v stave v akom sú a na základe aktuálnej dostupnosti. Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť voči používateľovi ani tretej strane za prípadné škody vzniknuté v dôsledku bežnej prevádzky SvetNehnutelnosti.sk či v dôsledku nedostupnosti, nespoľahlivosti alebo bezpečnostného zlyhania služieb. Podobne poskytovateľ nepreberá zodpovednosť voči používateľovi ani tretej strane za prípadné škody vzniknuté v dôsledku inzertného obsahu. Poskytovateľ si zároveň vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť poskytovanie služieb (vrátane odstránenia inzertného obsahu) používateľovi alebo skupine používateľov a to aj bez predchádzajúceho upozornenia a bez povinnosti náhrady.

2.6 Poskytovateľ zaručuje používateľovi ochranu jeho osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov (č. 428/2002 Z. z. v platnom znení).

Čl. III.
Platnosť

3.1 Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť pravidlá SvetNehnutelnosti.sk. Nové znenie pravidiel SvetNehnutelnosti.sk v takom prípade zverejní na SvetNehnutelnosti.sk minimálne 15 pracovných dní pred ich účinnosťou.

3.2 Tieto pravidlá SvetNehnutelnosti.sk sú platné a účinné od 1.9.2008 a strácajú účinnosť dňom ich nahradenia novším znením.